Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Tự hành hạ bản thân với dây thừng